ChatGPT là một chatbot được phát triển bởi công ty OpenAI. Công cụ này được thiết kế …